» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 01-01-2023 (16705) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 33 ngày 37 ngày
Đầu 1 ra ngày 28-01-2023 (87219) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 6 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 15-01-2023 (44221) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 19 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 01-02-2023 (34838) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 2 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 14-01-2023 (62940) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 20 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 02-02-2023 (60755) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 1 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 03-02-2023 (52766) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 0 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 30-01-2023 (16179) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 4 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 16 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 10-01-2023 (81191) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 24 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 16-01-2023 (48260) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 18 ngày 46 ngày
Đầu 1 ra ngày 31-01-2023 (30061) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 3 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 16 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 17-01-2023 (53363) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 17 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 26-01-2023 (34164) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 8 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 02-02-2023 (60755) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 03-02-2023 (52766) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 15 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-02-2023 (34838) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 2 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 30-01-2023 (16179) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 4 ngày 41 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 02-02-2023 (60755) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 1 ngày 42 ngày
Đầu 1 ra ngày 01-02-2023 (34838) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 2 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 03-02-2023 (52766) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 0 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-01-2023 (44221) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 19 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 27-01-2023 (72859) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 7 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 20-01-2023 (91869) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 14 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 30-01-2023 (16179) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 4 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 31-01-2023 (30061) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 3 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 9 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-01-2023 (53363) đến 2023-02-04 vẫn chưa ra là 17 ngày 45 ngày
Bình luận